The ACD Online Beta

Sahidu 1978

Sahidu, Abdul Karim. 1978. Kamus bahasa daerah: Bima. Typescript.

@misc{sahidu1978,
 author    = {Sahidu, Abdul Karim},
 howpublished = {Typescript},
 key     = {Sahidu 1978},
 title    = {Kamus bahasa daerah: Bima},
 year     = {1978}
}