The Austronesian Comparative Dictionary

Tsuchida 1980

Tsuchida, Shigeru. 1980. Puyuma (Tamalakaw dialect) vocabulary. In Kuroshio no minkozu, Bujnka, Gengo, 183-307. Tokyo: Kadokawa.

@incollection{tsuchida1980,
 address  = {Tokyo},
 author  = {Tsuchida, Shigeru},
 booktitle = {Kuroshio no minkozu, Bujnka, Gengo},
 key    = {Tsuchida 1980},
 pages   = {183-307},
 publisher = {Kadokawa},
 title   = {Puyuma (Tamalakaw dialect) vocabulary},
 year   = {1980}
}